معناشناسی رحمت در قرآن کریم

ساخت وبلاگ
چکیده : معناشناسی رحمت در قرآن کریم چکیده:چکیده رحمت از واژگان کلیدی قرآن کریم و از مفاهیم اساسی دین است که ... با عنوان : معناشناسی رحمت در قرآن کریم بخوانید :

معناشناسی رحمت در قرآن کریم

چکیده:چکیده رحمت از واژگان کلیدی قرآن کریم و از مفاهیم اساسی دین است که اندیشمندان اسلامی از منظرهای مختلف به بررسی مفهومی آن پرداخته اند. با این حال، کاربردهای متنوع و مختلف آن در قرآن کریم موجب شده است که در بطن جمله، معنای مختلفی را بر خود بپوشاند. از این رو بررسی معنایی آن نیازمند به استفاده از روش های نوین تحلیل معنا همچون علم معناشناسی و مکاتب و روش های گوناگون آن همچون مکتب بن (معناشناسی فرهنگی-بومی) است. در این روش معناشناسی با سیر در گذشته و حال واژه و شرایط فرهنگی خاص هر دوره می توان به دو معنای هم زمانی و درزمانی واژه دست یافت و مسیر تغییر و تحول واژه را روشن ساخت؛ همچون( رحم به معنای خوراک، عذاب کردن در سال های 200-2500 و اشتقاق واژگان رحمن و رحیم از آن به عنوان اوصاف فعلی خداوند در قرآن کریم) و همچنین با تکیه بر آیاتی که واژه رحمت و مشتقاتش در آن بکار رفته و سیاق آن آیات توانسته است به جایگاه وازه رحمت از بعد هم نشینی های توصیفی، ابزاری، تاثیرگذار و تاثیرپذیر دست یابد و از سوی دیگر با پرداختن به بعد جانشینی این واژه در آیات، توانسته است جایگاه واژه رحمت در قرآن کریم را روشن سازد و از آن مهم تر، مفاهیم این واژه در آیات و جایگاه های مختلف آن روشن سازد.

معناشناسی، هم نشینی، جانشینی، قرآن کریم، رحمت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشجو :سحرناز زارعی

استاد راهنما : مهدی احمدی علی اکبر کلانتری محمدهادی زبرجد

 

سال انتشار: 1391

...
نویسنده : بازدید : 28 تاريخ : سه شنبه 9 مرداد 1397 ساعت: 3:29